Comunicado DEMANDA POR PREVARICACIÓN CONTRA LANBIDE

ARGILAN-ESK DEMANDA POR PREVARICACIÓN A LANBIDE

EXIGIMOS LA APERTURA DE UNA COMISION DE INVESTIGACION EN EL PARLAMENTO  VASCO

ARGILAN-ESK, plataforma autónoma de ESK, que desarrolla su actividad en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, apoyamos la demanda de prevaricación contra Lanbide, presentada en el Juzgado de Guardia, el pasado 21 de octubre, por nuestro abogado y voluntario de la organización, IÑAKI CARRO ITURREGI. La demanda de prevaricación, según la regula el artículo 404 del Código Penal, debe dirigirse contra un funcionario o una funcionaria que se considere responsable del delito de prevaricación que se imputa. En este caso, este responsable, firmante de las notificaciones de Lanbide, es JON URIARTE UNZALU, Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos.

A este alto cargo de Lanbide, la demanda le considera responsable de haber cometido un delito penal de prevaricación, por haber tomado la decisión consciente e intencionada, de enviar un total de 2.668 procedimientos de reintegro de cantidades indebidamente percibidas, en concepto de prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), durante los años 2011, 2012 y 2013, a sabiendas de que se trataba de un acto injusto e ilícito, pues la reclamación de dichas cantidades estaría manifiestamente prescrita ( la prescripción se produce, por el transcurso de más de 4 años entre el momento en que se genera la deuda y el momento en el que es reclamada por la administración).

Una decisión de este tipo, que afecta a miles de unidades de convivencia de los tres Territorios Históricos, no puede ser, en absoluto, un error, sino una decisión consciente y deliberada tomada al más alto nivel, seguramente no sólo en Lanbide, sino dentro del Gobierno Vasco.

La demanda presenta una prueba irrefutable de esta intencionalidad, cuando aporta datos que permiten verificar, que los 2.668 procedimientos de reintegro ilegales, están fechados así: el 22 de julio, 870 procedimientos; el 14 de agosto, 765 procedimientos; y el 17 de agosto, 1.033 procedimientos.

¿Qué está por debajo de esta forma de proceder de Lanbide, además del objetivo de “hacer caja”, aunque sea utilizando medio ilegales? El hecho de considerar que, como administración goza de una total IMPUNIDAD: aun sabiendo que actúa infringiendo la Ley, se puede permitir hacerlo porque, hasta ahora, sus conductas nunca han tenido mayor consecuencia que, después de un calvario de entre dieciocho y veinticuatro meses entre alegaciones, recurso de reposición y recurso contencioso administrativo, a lo sumo, lo más que ocurrirá es que un Juzgado del orden contencioso administrativo de Vitoria-Gasteiz revoque la situación, sin consecuencia alguna contra el responsable de la misma. Cuestión esta que la propia Consejera del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, reconoció en sede parlamentaria en el año 1917, cuando manifestó que los juzgados de lo contencioso administrativo de Vitoria- Gasteiz estimaban el 40% de los recursos interpuestos por personas perceptoras de la RGI-PCV contra Lanbide, no solo por reclamaciones de cantidades, sino fundamentalmente por suspensiones o extinciones del derecho durante meses y años.

Esta demanda no está movida, en absoluto, por ningún ánimo de carácter punitivo ni vengativo, sino por el objetivo de obligar a la administración, en este caso Lanbide, a ceñirse escrupulosamente al cumplimiento de la normativa que regula las prestaciones sociales. La única forma de frenar tamaña arbitrariedad y cúmulo de infracciones es recordar a sus responsables que el incumplimiento de la Ley puede comportar no sólo la anulación del acto administrativo, sino la pérdida de la condición de funcionario/a o cargo público de la persona responsable de dichas infracciones, cuando la conducta llega a extremos como el del presente caso.

Por todo ello ARGILAN-ESK exigimos la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco que depure responsabilidades políticas por decisiones a todas luces ilegales.

logo argilan-esk

 

ARGILAN-ESK-k prebarikazioagatik eskatu dio Lanbideri.

Eusko Legebiltzarrean Ikerketa Batzordea irekitzea exijitzen dugu

ARGILAN-ESK-k, esk plataforma autonomoak, pobreziaren eta gizarte-bazterketaren aurkako borrokan jarduten du, eta Lanbideren aurkako prebarikazio-eskaria babesten dugu. Salaketa hori Guardiako Epaitegian aurkeztu zuen, joan den urriaren 21ean, Iñaki Carro Iturregi gure abokatuak eta erakundeko boluntarioak. Prebarikazio demanda, Zigor Kodearen 404. artikuluaren arabera, egozten den prebarikazio delituaren erantzuletzat jotzen den funtzionario baten aurka zuzendu behar da. Kasu honetan, arduradun hori, Lanbideren jakinarazpenen sinatzailea, Jon Uriarte Unzalu da, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendaria.

Lanbideko goi-kargudun hori prebarikazio-delitu penal bat egin izanaren erantzuletzat jotzen du demandak, jakinaren gainean eta nahita hartutako erabaki baten ondorioz: diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DSBE) eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarriaren (EPO) kontzeptuan bidegabe jasotako zenbatekoak itzultzeko 2.668 prozedura bidaltzea 2011., 2012. eta 2013. urteetan, bidegabeko egintza bat zela jakinda. Zenbateko horiek argi eta garbi preskribatuta egongo lirateke (zorra sortzen den unetik eta erreklamatzen den unera arte 4 urte baino gehiago igaro direlako preskribatzen da).

Horrelako erabaki bat, hiru lurralde historikoetako milaka bizikidetza-unitateri eragiten diena, ezin da inola ere akatsa izan, baizik eta maila gorenean hartutako erabaki kontzientea eta nahita hartutakoa, ziur aski LANBIDEn ez ezik, Eusko Jaurlaritzan ere bai.

Demandak asmo horren froga ukaezina aurkezten du, legez kanpoko 2.668 itzulketa-prozedurak honela datatuta daudela egiaztatzeko datuak ematen dituenean: uztailaren 22a, 870 prozedura; abuztuaren 14a, 765 prozedura; eta abuztuaren 17a, 1.033 prozedura.

Zer dago Lanbideren jokabide horren azpitik, «Kutxa egiteko» helburuaz gain, legez kanpoko bitartekoak erabiliz bada ere? Administrazio gisa zigorgabetasun osoa duela uste izatea: Legea urratuz jarduten duela jakin arren, onartu egin daiteke; izan ere, orain arte, bere jokabideek ez dute inoiz ondorio handiagorik izan, alegazioen, berraztertzeko errekurtsoaren eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren artean hemezortzi eta hogeita lau hilabete arteko kalbario bat egon ondoren baino. Gehienez ere, gertatuko dena da Gasteizko administrazioarekiko auzien ordenako epaitegi batek egoera atzera botatzea, erantzulearen aurka inolako ondoriorik gabe. La Gai hori onartu zuen Eusko Jaurlaritzako sailburu Beatriz Artolazabalek berak Legebiltzarrean 1917an, adierazi zuenean Vitoria-Gasteizko administrazioarekiko auzien epaitegiek Lanbideren aurka GI-EPO jasotzen zuten pertsonek jarritako errekurtsoen % 40 zenbatesten zutela, ez bakarrik kopuruen erreklamazioengatik, baizik eta, batez ere, eskubidea hilabete eta urteetan eten edo azkentzeagatik.

Eskaera hori ez dago, inola ere, zigortzeko edo mendekatzeko asmorik gabe, baizik eta administrazioa, kasu honetan Lanbide, gizarte-prestazioak arautzen dituen araudia betetzera zorrotz behartzeko helburuarekin. Arbitrariotasuna eta arau-hausteen pilaketa geldiarazteko modu bakarra da arduradunei gogoraraztea Legea ez betetzeak berekin ekar dezakeela, administrazio-egintza deuseztatzeaz gain, arau-hauste horien erantzulea den pertsonak funtzionario-izaera edo kargu publikoa galtzea, jokabidea kasu honetan bezala gertatzen denean.

Horregatik guztiagatik, ARGILAN-ESK-k Eusko Legebiltzarrean ikerketa batzorde bat irekitzea eskatzen dugu, argi eta garbi legez kanpokoak diren erabakien erantzukizun politikoak argitzeko.

Be Sociable, Share!
Esta entrada fue publicada en Información, Iritzia y etiquetada , , , , . Guarda el enlace permanente.